محبی مقدم مدیر پیش دبستان و دبستان دوره اول ودوم امام حسن (علیه السلام) روامهران نوق از دیار کریمان از فعالیت های آموزشگاه در رابطه با جشنواره قرآنی رحمت گزارشی ارایه کرد.

در مرحله اول توجیه کلی همکاران ومربیان قرآنی درمورد جشنواره رحمت

برگزاری جلسات توجیه والدین دانش آموزان پیرامون برنامه ها و نحوه اجرا

هماهنگی با معاونت پرورشی اداره آموزش وپرورش منطقه جهت بازدید از روند فعالیتها و همچنین تبلیغ و اطلاع رسانی در شبکه های مجازی