پيش دبستاني و دبستان دخترانه کريم اهل البيت ع مهريز

پیش دبستانی و دبستان
دخترانه
خانم خواجه مهریزی

پيش دبستاني و دبستان دخترانه کريم اهل البيت ع مهريز

اخبار و فعالیت ها
نشانی
3532523106
یزد
مهریز
8981933681
یزد - مهریز - بغداد آباد - بلوار شهید زارع زاده - خیابان منتظری - حسینیه هدایت